RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Hyundai Holding Hungary Kft. (székhelye: 1186 Budapest, Cziffra György u. 15., továbbiakban: Szervező) által szervezett és lebonyolított nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt, (továbbiakban: Játékos), akik a Játék időtartama alatt a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban rögzítetteket betartják, az abban rögzítetteknek eleget tesznek, valamint a Játék és annak Szervezőjének céljait és szellemiségét magukra nézve kötelezőnek fogadják el.1./A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat és abban foglalt adatkezelési cél és hozzájárulás kifejezett elfogadását jelenti, azzal, hogy a Játékban való részvétel feltétele az adatkezelési tájékoztató – annak megismerése utáni – aláírása.2./ A Játék menete és annak részletes leírása és időtartama

A Játékban részt vesz minden 2018. április 6. és 2018. május 6. között, bármely magyarországi Hyundai márkakereskedésben új Hyundai személygépjárművet vásárló Játékos. Új Hyundai személygépjármű vásárlásnak kell tekinteni az adásvételi szerződés mellett, a hivatalos, aláírt megrendelőt is (a továbbiakban együtt: szerződés). A vásárlás időpontja alatt az arra vonatkozó szerződésnek vagy a felek általi együttes aláírásának napját kell tekinteni.3./ A nyeremény

A Játékosok között egy (1) darab bruttó 500.000 Ft értékű vásárlási utalvány kerül kisorsolásra, amely 2018. május 7. napjától 2018. december 31. napjáig, eredeti Hyundai gyári utólagos tartozék, valamint a Hyundai Holding Hungary Kft. és a Hyundai márkakereskedések által forgalmazott gumiabroncsok utólagos vásárlására váltható be bármely magyarországi Hyundai márkakereskedésben. A vásárlási utalvány a Játék során megvásárolt személygépjármű utólagos gyári tartozékaira, valamint utólagosan vásárolt gumiabroncsaira – azok értékének utólagos jóváírására/visszatérítésére – is igénybe vehető.

Ha egy Játékos a Játék alatt több új Hyundai személygépjárművet vásárolt, úgy a sorsoláson a megvásárolt személygépjárművek darabszáma alapján vesz rész.

A sorsolásra 2018. május 7. napján 16 – 17 óra között kerül sor.

A sorsolás alkalmával egy (1) nyertes és kettő (2) tartaléknyertes kerül kiválasztásra. A sorsolás nem nyilvános, arról hitelesített jegyzőkönyv készül.

Tartaléknyertes csak abban az esetben válik nyereményre jogosulttá, ha (i) a nyertes vagy a sorrendben előtte lévő tartaléknyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi, alaki és tartalmi feltételeknek, ha (ii) kizárásra kerül, ha (iii) a nyeremény vagy értesítés nem kézbesíthető, ha (iv) a nyereménytárgy átvételre nem kerül sor, és/vagy ha annak átadása a nyertes érdekkörében felmerülő okból meghiúsul. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.

A nyertest a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül a Szervező a nyertes által megadott elérhetőségek valamelyikén értesíti. A nyeremény átvételére a nyertes Játékos személyesen, az értesítést követő 60 naptári napon belül, annál a magyarországi Hyundai márkakereskedésnél jogosult és egyben köteles , ahol a szerződést kötötte.

A Szervező a nyertes nevét (teljes név és település megjelölésével) és a nyeremény átvételekor készített fényképfelvételeket a honlapján (www.hyundai.hu) és a közösségi médiafelületein közzéteszi. A nyertes a nyeremény átvételével és az adatkezelési tájékoztató aláírásával mindehhez az aláírásával kifejezetten hozzájárul.

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.4./ Általános szabályok, kizárások

A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és Hyundai márkakereskedői hálózat alkalmazottai, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. A Játékban teljesen cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük, illetve gondnokuk útján sem vehetnek részt.

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Valótlan adat megadása a Játékos kizárását eredményezi.

Téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt a Játékost, aki legalább alapos gyanú szerint csalást vagy okirathamisítást követ el a Játékban való részvétel során.

Amennyiben a Játékban való részvétel feltételét jelentő és megkötött szerződéstől a Játékos eláll, vagy a szerződés ellenértékének nem fizetése miatt utóbb az azonnali hatállyal felmondásra kerül, vagy az bármely okból meghiúsul, úgy a nyertes a nyeremény értékének Szervező részére történő megtérítésére köteles a fenti feltételek beálltástól számított harminc naptári napon belül.5./ Adatkezelés

A Játékban való részvételhez a Játékos részéről a szerződéskötéskor megadottakon túl – további személyes adat megadása nem szükséges: a Szervező és márkakereskedés a Játékost a szerződéskötés során megadott adatok alapján tartja nyilván, a jelen Játék lebonyolítása céljából, melyet követően a Játékos személyes adatainak további reklám- vagy marketing célú felhasználására nem kerül sor.

A Játékos a szerződés aláírásával és a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező és a márkakereskedés, mint adatkezelők az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat – az abban megjelölt határidőig – kezelje.

A Játékos a szerződéskötéssel, a nyertes pedig a nyeremény átvételével kifejezetten beleegyezik, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), illetve a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 14. § (1) bekezdése, amely a (közvetlenül hatályosuló) európai uniós és hazai jogszabályok által előírt intézkedések megtételét írja elő, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.) 169. § (2) bekezdése alapján a Szervező és a márkakereskedés kezelje. A Szervező és a márkakereskedés a Játékban részt vevő ügyfelek adatait az Infotv. által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezeli.

A Játék során a Szervező és a márkakereskedés minősül adatkezelőnek. A Játékos az adatkezelés ellen a Szervezőnek a 1186 Budapest, Cziffra György u. 15. postai címre, vagy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre küldött nyilatkozattal tiltakozhat. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése (kérhető azok törlése). A fenti tartalmú nyilatkozatokkal a Játékos az egyes adatai kapcsán külön-külön is élhet.

A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a www.hyundai.hu internetes címen ismerhető meg.